Realizacje

| Projekty |

1. Wzmocnienie nawierzchni dr.kr nr 11 Mostowo –Bobolice od km 65+850 do km 77+100. rok 2003-2004 , odcinek 11,2 km

2. Wzmocnienie nawierzchni dr.kr nr 31 Chojna – Mieszkowice od km 58+400 do km 70+400 rok 2004,  odcinek 12,0 km

3. Wzmocnienie nawierzchni dr.kr nr 10 Prostynia – Kalisz Pomorski od km 100+320 do km 110+794 rok 2004 ,  odcinek 10,47 km 

4. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 25 na odcinku  Bobolice-Porost od km 0+480 do4+600 oraz remont chodników w Bobolicach..

5. Projekt budowlany i wykonawczy  Budowa węzła drogowego „Święta” na skrzyżowaniu dróg: krajowej nr 3 i woj. nr 113

6. Projekt wykonawczy i budowlany Budowa obwodnicy miejscowości Węgorzyno wariant II – budowa małego ronda.

7. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi kraj nr 10 na odcinku  Krąpiel – Suchan oraz budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu z drogą gminną Barzkowice – Żukowo i chodnika do przystanków od dróg podporządkowanych – odc. I.

8. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 3 na odcinku  Wolin – Ostrowice od km 26+132,82 do 37+050.

9. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Pułku Piechoty, Toruńskiej i Wywiórskiego w ciągu drogi krajowej nr 20 w Drawsku Pomorskim. 

10. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 10 na odcinku Recz – Żółwino  od km 82+968 do 93+400.

11. STE dla dostosowania dróg krajowych Nr 11 do parametrów drogi ekspresowej

12. Projekt wykonawczy i budowlany  - Budowa wschodniego obejścia miasta Goleniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113.

13. Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Spokojną z ul. Przedwiośnie w Stargardzie Szczecińskim

14. Dokumentacja projektowa budowy drogi łączącej ul. Szczecińską z ul. Nasienną w Stargardzie Szczecińskim

15. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Przebudowa drogi krajowej nr 6 na odcinku Goleniów – Nowogard od km 35+061,245 do 41+221,90 km

16. Projekt wykonawczy i budowlany  wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej Nr 11  Szczecinek – granica województwa

17. Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia  w ciągu drogi krajowej nr 6  Niemica – Malechowo

18. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi krajowej nr 22 odcinek Buszkowo – Człuchów od km 208+750 do 232+000, dł. 23,25 km;

19. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 20 na odc. Siemczyno – Czaplinek

20. Projekt wzmocnienie nawierzchni dr. kr. Nr 11  Szczecinek – granica województwa, odcinek 7,7km  

21. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 25 na odcinku  Porost –
Biały Bór

22. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 20 na odcinku  Złocieniec – Siemczyno

23. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Wzmocnienie drogi kraj nr 25 na odcinku  Biały Bór – granica województwa od km 17+800 do 21+955 km

24. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. Budowa pasa lewoskrętu w ciągu drogi krajowej nr 3 do m. Kołbacz

25. Projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy obwodnicy m. Miękowa

26. Projekt  wykonawczy i budowlany - wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 26 i 31 wraz z rozbudową skrzyżowań ul. Chrobrego, Jagiellońską, Kościuszki i Kościuszki, Ogrodowej, Polnej oraz remontem mostu w m. Chojna.

27. Projekt wykonawczy i budowlany  Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi nr 20  etapu I odkm 0+480,70 (koniec etapu I ) do skrzyżowania z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 20 – etap II

28. Studium techniczno – ekonomiczne dostosowania drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej m. Słupsk k.m. KOBYLNICA

29. Projekt budowlany - Przebudowa ul. powiatowych Dworcowej i   Odrzańskiej w Mieszkowicach

30. Projekt wykonawczy i budowlany. Przebudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Manowo – Mostowo do km 54+693 do km 65+850

31. Wykonanie prac analityczno- badawczych systemu infrastruktury komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień systemu dróg oraz natężenia ruchu w obszarze miasta Szczecina i jego bliskiego otoczenia.. Trzy  etapy.

32. Projekt wykonawczy i budowlany. Przebudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Chojna – Mieszkowice

33. Projekt wykonawczy i budowlany.  Przebudowa drogi krajowej A-6 na odcinku  Węzła Rzęśnia – Węzeł  Kijewo

34. Projekt budowlany i wykonawczy- Budowa obwodnicy Nowogardu

35. Wykonanie dokumentacji technicznej –Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi krajowej nr 3.  

36. Wykonanie dokumentacji technicznej. –Budowa obwodnicy w m. Wałcz w ciągu drogi  krajowej nr 10          Etap II .

37. Wykonanie dokumentacji technicznej-  Budowa drogi  krajowej nr 3 na odc.  Wolin -   Troszyn 

38. Wykonanie dokumentacji technicznej Koncepcja programowa dostosowania dr kr nr 3 do parametrów drogi ekspresowej  Brzozowo- Rurka 

39. Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla „Budowa obwodnicy Białego  Boru”
Wykonanie dokumentacji techniczno- Przebudowa drogi . woj nr130 w m. Baczyna

40. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Obwodnica Śródmiejskiej  Szczecina - Etap V na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Arkońskiej 

41. Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej  – Koncepcja programowa  budowy drogi krajowej Nr 13 na odcinku Rondo Hakena – węzeł  Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowo 

42. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych od ronda Golczewo do terenów po byłym lotnisku w Kluczewie w Stargardzie Szczecińskim

43. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709Z Stargard –Sowno wraz ze studiem wykonalności 

44. Opracowanie pn. „ANALIZA układu komunikacyjnego   Gryfino – Stare Czarnowo w ciągu drogi woj  Nr 120.

45. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego- poprawa dostępności do portu KOŁOBRZEG od strony lądu . Etap III

46. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi woj.  Nr 109 na odcinku  Mrzeżyno - Trzebiatów”

47. Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162”

48. Wykonanie opracowania pn. „ANALIZA układu komunikacyjnego miejscowości ŁOBEZ przebudowa przejścia w ciągu drogi  Nr 151”

49. Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kwiatowej w Szczecinie, odcinek od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem, na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej. 

50. Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek- Wałcz”

51. Wykonania dokumentacji technicznej -„Wzmocnienie drogi krajowej Nr 22 na odcinku Stare Osieczno - Szczuczarz od km 119+700 do km 127+320” 

52. Wykonanie dokumentacji technicznej pn. "Wzmocnienie drogi krajowej nr 26 w m. Myślibórz od km 44+600 do km 46+600"

53. Projekt budowlany i wykonawczy : Przebudowa ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie  

54. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina etap V – przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ulicą Krasińskiego”

55. Projekt zagospodarowania MOP kategorii I zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-3 Szczecin – Gorzów Wlkp.”-

56. Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police”

57. Opracowanie dokumentacji dla projektu: Przebudowa przejścia przez m. Stare Drawsko  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163

58. Opracowanie dokumentacji dla projektu: Przebudowa przejścia przez m. Kościernica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

59. STES Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowy obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31

60. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy kanalizacji deszczowej - 4 zadania

61. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie remontu drogi krajowej nr 25 na odcinku Porost – Biały Bór od km 9+450 do km 17+000

62. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi  łączącej ul. Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie

63. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Tetmajera   w Koszalinie

64. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych  pod funkcję przemysłowo – składowe.

65. Opracowanie dokumentacji technicznej pn. ”Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie

66. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem wymaganej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji oraz niezbędnych uzgodnień, łącznie z pozwoleniem na budowę dla inwestycji drogowych w rejonie ulicy Ku Morzu w Świnoujściu LNG

67. Opracowanie koncepcji programowej, programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy m. Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F wraz z koncepcją przebudowy tej drogi

68. Wykonanie dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę przekwalifikowania kategorii z F  do kategorii A wybudowanego niepublicznego przejazdu kolejowego, łączącego ul. Balickiego z ul. Ku Morzu w Świnoujściu

69. Opracowanie projektu wykonawczego dla projektu  pn.: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku  Trzebusz - Trzebiatów. 

70. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino 29 km 

71. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Nowe połączenie DK nr 21 z DW nr 210 (w ciągu ul. Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy Obwodnicy” w Słupsku

72. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu”

73. Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148.

74. Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 173 na odcinku Połczyn Zdrój-Toporzyk.

75. Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa przejścia  przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122 – etap II.

76. Projekt Budowlany i Wykonawczy "Budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Przecław - Kołbaskowo - Rosówek"

77. Projekt Budowlany i Wykonawczy "Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe

| Nadzory |